Ito ay Hindi Lamang Isang Tawag, Ito ay isang Pag-uusap

Kapag nakipag-usap ka sa isang 211 Community Resource Specialist, makakakuha ka ng higit pa sa maibibigay ng anumang paghahanap sa bot o search engine. Makikipag-ugnay ka sa isang mahabagin at matulungin na tao na nakikinig. Ang aming 211 Espesyalista ay sinanay na marinig kung ano ang iyong sinasabi at kung ano ang hindi mo sinasabi. Aktibong susubukan nilang makuha ang ugat ng iyong mga alalahanin at magbigay ng patnubay upang matulungan ka sa anuman at lahat ng mga mapagkukunang makakatulong. Ang 211 Specialist ay isang gabay na nagmamalasakit upang matulungan kang tumuklas ng mga mapagkukunan at na hindi mo alam na mayroon at posibleng mga solusyon na naisip mo na.

Si Keana, kamakailan ay tumawag sa 211 Statewide Resource Helpline para sa impormasyon tungkol sa mga lokal na pantry ng pagkain. Nang magsimulang magtanong ang espesyalista, nalaman nila na si Keana at ang kanyang mga miyembro ng pamilya na may kapansanan ay walang tirahan, nakatira sa isang parke sa Honolulu.

Dahil sa kapansanan, hindi makapagtrabaho ang mga miyembro ng pamilya, na iniiwan si Keana bilang nag-iisang provider. Bilang isang tagapag-alaga, ipinaliwanag niya kung gaano kahirap maghanap ng trabaho habang tinitiyak na ligtas ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanilang mga ari-arian.

Hinihintay ng pamilya na maibalik ang kanilang mga benepisyo sa SNAP; ngunit sa pansamantala sila ay ganap na walang kita at access sa pagkain. Ipinaliwanag ni Keana kung ano ang pakiramdam sa tuwing pinapangakoan sila ng tulong at hindi ito natuloy. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap, naging malinaw na kailangan ni Keana ng suporta sa pag-aalaga upang magkaroon ng panahon para makakuha ng trabaho at mas madaling pamahalaan ang mga gawain ng kanyang pamilya.

Tinalakay ng Community Resource Specialist ang ilang opsyon kay Keana – ang ilan ay nasubukan na nila noon. Pagkatapos ay iminungkahi ng espesyalista na makakuha ng tulong mula sa isang Service Coordinator sa pamamagitan ng medical insurance ng kanyang partner – isang mapagkukunan na hindi niya kailanman narinig o napag-isipan.

Pag-tap sa 211 na impormasyon at database ng referral, ibinigay sa kanya ng espesyalista ang impormasyong kakailanganin niya upang makipag-ugnayan sa departamento ng Koordinasyon ng Serbisyo ng tagapagbigay ng medikal na insurance. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nadama niya na ito ang unang pagkakataon na tinulungan sila ng isang propesyonal sa suporta na "mag-isip sa labas ng kahon" upang makahanap ng tulong.

Huwag ipagpaliban ang pagkuha ng suporta na kailangan mo. Ang bawat tawag ay libre at kumpidensyal. I-dial ang 2-1-1 (1-808-ASK-2000) para makakuha ng tulong ngayon.