Umaasa Kami sa Iyong Suporta

Ang mahalagang serbisyong ito ay naging posible sa pamamagitan ng mga gawad at donasyon. Walang ibang serbisyong tulad nito na magagamit para sa mga tao ng Hawai'i. Ito ay hindi serbisyo ng gobyerno at nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga tao at mga mapagkukunan sa ating komunidad.

Bumubuo din ang 211 Helpline ng AUW ng real-time na data na tumutulong sa pagbibigay kaalaman sa mga desisyon sa patakaran at pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Ang serbisyong ito ay isang mapagkukunang walang katulad.

Salamat sa iyong kontribusyon!