Chúng tôi tin tưởng vào sự giúp đỡ của cậu

Dịch vụ quan trọng này được thực hiện thông qua các khoản tài trợ và đóng góp. Không có dịch vụ nào khác giống như dịch vụ này dành cho người dân Hawaii. Nó là không phải dịch vụ của chính phủ và đóng vai trò là cầu nối giữa con người và các nguồn lực trong cộng đồng của chúng tôi.

Đường dây trợ giúp 211 của AUWʻs cũng tạo ra dữ liệu thời gian thực giúp cung cấp thông tin cho các quyết định chính sách và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Dịch vụ này là một tài nguyên không giống ai.

Nếu bạn muốn hỗ trợ 211 dịch vụ cho Hawai'i, vui lòng đóng góp ngay bây giờ.