Chúng tôi tin tưởng vào sự giúp đỡ của cậu

Dịch vụ quan trọng này được thực hiện thông qua các khoản tài trợ và đóng góp. Không có dịch vụ nào khác giống như dịch vụ này dành cho người dân Hawaii. Nó là không phải dịch vụ của chính phủ và đóng vai trò là cầu nối giữa con người và các nguồn lực trong cộng đồng của chúng tôi.

Đường dây trợ giúp 211 của AUW cũng tạo ra dữ liệu thời gian thực giúp đưa ra các quyết định chính sách và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Dịch vụ này là một nguồn tài nguyên không giống ai.

Mahalo vì sự đóng góp của bạn!