Chúng tôi là một trình kết nối

Cho dù tổ chức của bạn là nhà cung cấp dịch vụ y tế và con người được công nhận hay một tổ chức nhỏ dựa vào cộng đồng cung cấp hỗ trợ cơ bản ở Hawai'i, Đường dây trợ giúp 211 của AUW có thể giúp kết nối những người có nhu cầu với các nguồn lực của bạn. Chúng tôi cũng có thể giúp giới thiệu các thành viên cộng đồng đến các nguồn bổ sung.

Chính sách Bao gồm / Loại trừ

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ hiện tại và tiềm năng nên xem xét Chính sách Bao gồm / Loại trừ. Chính sách nêu rõ tính đủ điều kiện cho danh sách chương trình và dịch vụ. Vui lòng xem lại chính sách trước khi gửi các dịch vụ hoặc danh sách mới.

Đại lý mới

Nếu bạn chưa bao giờ liệt kê tài nguyên trước đây, vui lòng bắt đầu ở đây.
Bạn sẽ cần thêm đại lý của mình trước khi thêm hoặc cập nhật chương trình.

Thêm chương trình mới

Thêm một chương trình mới mà đại lý của bạn cung cấp.
Bạn sẽ cần một hồ sơ đại lý hiện có. Nếu bạn không có hồ sơ hiện có, hãy xem hướng dẫn Đại lý mới ở trên.

Cập nhật đại lý hiện có hoặc chương trình hiện có

Cập nhật đại lý, trang web hoặc chương trình hiện có.
Nếu bạn đã có tài khoản, hãy đăng nhập tại đây.

Mọi thắc mắc hoặc thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ:
Sai, Giám sát chương trình 211, tại
808-543-2262 hoặc sai@auw.org.
Mahalo!

Yêu cầu tài liệu hỗ trợ 211

Nếu bạn muốn áp phích quảng cáo hoặc thông tin để cung cấp hoặc đăng cho công chúng, chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp. Yêu cầu áp phích hoặc tờ rơi bằng cách gửi email, sai@auw.org. Bạn cũng có thể in đây.

Aloha Harvest-1