Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ điều trị có hợp đồng với Bộ phận Lạm dụng Rượu và Ma túy (ADAD) của Bộ Y tế, bạn là một phần của mạng lưới CARES Hawai‛i để hỗ trợ chữa bệnh và phục hồi cho những cá nhân đang vật lộn với Rối loạn Sử dụng Chất kích thích (SUD) trên khắp Hawai‛i. Chương trình Aloha United Way 211 SUD CARES là cơ quan quản lý Chăm sóc liên tục SUD của Hawaii để cung cấp thông tin và sàng lọc cho cư dân Hawaii đang tìm kiếm các dịch vụ điều trị và phục hồi SUD.

Nhóm Điều phối Chăm sóc SUD sử dụng quy trình sàng lọc kỹ lưỡng và chu đáo để thu thập và xác định nhu cầu, tiền sử/tần suất sử dụng chất kích thích, các mối lo ngại về sức khỏe/sức khỏe tâm thần của từng cá nhân và các thông tin khác sẽ được sử dụng để xác định các yêu cầu về tính đủ điều kiện để được giới thiệu đến một SUD chương trình trong mạng lưới nhà cung cấp ADAD.

Điều phối viên xử lý các yêu cầu sử dụng dịch vụ, đánh giá hợp đồng để thanh toán phù hợp, chuyển tiếp chăm sóc và đảm bảo hồ sơ điện tử hoàn chỉnh. Dữ liệu từ hệ thống được chia sẻ này giúp cải thiện việc chăm sóc trên toàn tiểu bang.

Tài nguyên nhà cung cấp

Đây là danh sách các tài liệu đào tạo Cơ sở hạ tầng Web cho Dịch vụ Điều trị (WITS) cung cấp hướng dẫn về việc tiếp nhận và các tình huống dịch vụ khách hàng khác.

Mẫu chấp thuận này cho phép các nhà cung cấp truy cập lịch sử y tế và thông tin khách hàng toàn diện có thể truy cập được trên mạng CARES. Vui lòng đảm bảo hoàn thành biểu mẫu này trong quá trình tiếp nhận.

Hướng dẫn này giới thiệu cách sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa HI-WITS để đảm bảo rằng các nhà cung cấp có thể đăng nhập và nhập thông tin chính xác.

Nếu hợp đồng với nhà cung cấp đang sử dụng quỹ ADAD để cung cấp các dịch vụ điều trị trước và phục hồi SUD, vui lòng tham khảo tài liệu này để biết hướng dẫn và tài liệu cần thiết. Lịch trình tỷ lệ cũng được liệt kê.

Xem tất cả các nhà cung cấp tham gia trên toàn bộ phạm vi chăm sóc.

Để được hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng quay số 2-1-1 (hoặc 1-877-275-6569) và nhấn “7” để kết nối với Điều phối viên Chăm sóc SUD có thể hỗ trợ bạn.

Tài liệu quảng cáo

Giúp tăng cường tác động của chúng tôi

Phải mất một ngôi làng để tạo nên sự khác biệt! Giới thiệu các chuyên gia như nhân viên y tế, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, nhà giáo dục và cơ quan thực thi pháp luật tới các dịch vụ điều phối chăm sóc 211 SUD.

Nếu bạn muốn yêu cầu trình bày về cách dịch vụ này có thể mang lại lợi ích cho khách hàng do tổ chức của bạn phục vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn, một vài chi tiết về nhóm của bạn và ngày trình bày ưa thích bên dưới. Một nhân viên 211 sẽ sớm liên hệ với bạn.

Yêu cầu trình bày
Ngày thứ nhất
Cuối